2. Mosebok (del 3): De ti bud (kap 20)

Hvilken funksjon har de ti bud i Moseloven, og hva betydde de i den opprinnelige konteksten? Og ikke minst: Gjelder de fortsatt i dag?

Dette er en egen episode om de ti bud som da blir del 3 av den tidligere serien om 2. Mosebok.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/2_Mosebok.pdf

YouTube: https://youtu.be/6wxkStL9UFU

Intro til profetene (del 2)

Del 2 ser på innholdet i budskapene til profetene og ulike typer utsagn, og hvordan vi mest forsvarlig bør tolke løftesutsagnene og deres oppfyllelse. Mot slutten tegner vi opp en tidslinje med bøkene og deres innhold for å se hvor de hører hjemme.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf

YouTube: https://youtu.be/7Il02U1w5Tg

Intro til profetene (del 1)

De profetiske bøkene i GT er vanskelige å forstå uten en liten innføring. Men når man får noen knagger å henge dem på, åpner det seg opp en helt ny verden. 

I del 1 av denne introen snakker vi om hvorfor profetene er relevante, hva som er definisjonen på en profet, hvordan Moseloven er rammen de må forstås i, hvordan vi kan oppsummere hovedbudskapet deres, viktige årstall for å kunne tolke dem rett, hvordan de fikk budskapene sine og hvordan de formidlet budskapene sine.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf

Youtube: https://youtu.be/-4fKd8hkAUI

Hva skal vi gjøre med pengene våre?

Det sies mye om penger og tiende i kristne sammenhenger. I denne episoden går vi gjennom noen relevante steder i Bibelen som handler om dette. Vi begynner med Abraham som gir tiende til Melkisedek, så ser vi raskt på hva Moseloven sier om tiende, og deretter til de ofte misbrukte versene i Malaki 3.

Er tienden et tidløst prinsipp, eller hører den til GT?

Vi ser videre på hva Jesus sier om tienden og litt om hva han sier om penger, og på praksisen til de første kristne. Til slutt bruker vi en del tid i 2. Korinter 8-9 for å se på hvordan Paulus vinkler det når han skal samle inn penger til menigheten i Jerusalem før vi oppsummerer temaet.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Givertjeneste.pdf

Misjonsbefalingene

Alle de fire evangeliene har faktisk en misjonsbefaling, og de er ganske ulike. I denne episoden ser vi nærmere på alle fire og på hva de forskjellige forfatterne legger vekt på. Hva betyr dette for vårt bidrag til oppdraget Jesus ga oss?

Presentasjon: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Misjonsbefalingene.pdf

Obadja: Edom dømmes for svik mot sin bror Israel

Edom og Israel var etterkommere av tvillingene Esau og Jakob, og disse to brødrenasjonene lå nesten alltid i strid med hverandre. Dette toppet seg da babylonerne inntok Jerusalem i 586 f.Kr. – og Edom tok babylonernes parti og utnyttet dette til sin egen fordel i stedet for å forsvare sin bror. Obadja er den korteste boka i GT, og budskapet er en oppmuntring til Juda om at Edom skal dømmes.

Youtube: https://youtu.be/pS4JXaVZzRc

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Obadja.pdf

Nahum (del 2): Gud bryr seg om ondskapen

Denne episoden går gjennom bokas tre kapitler, og kapittelinndelingene hjelper oss til å se en struktur i boka. Kapittel 1 forteller om HVA Gud skal gjøre: Fordi han er den han er, kommer han for å befri sitt folk fra assyrernes brutalitet ved å la Ninive gå under. Kapittel 2 forteller HVORDAN han skal gjøre dette: Ved et militært angrep på Ninive som assyrerne ikke kan stå imot. Kapittel 3 forklarer HVORFOR han skal la Ninive gå under: Pga grusom imperialisme, svik, plyndring og alle krigsofrene.

Nahum (del 1): Gud bryr seg om ondskapen (intro)

Nahum er en liten og ukjent bok med et budskap om Ninives undergang. Det vil si at den handler bare om dom. Men når vi setter oss litt inn i Ninive og Assyrias brutalitet mot alle nasjonene rundt seg, blir dette et kraftig budskap om at Gud ikke klarer å sitte stille: Han må gripe inn og stoppe ondskapen basert på sin karakter.

Del 1 er en kort intro til boka.

Ester (del 2): Gud usynlig til stede

Denne episoden går raskt gjennom hele boka. Underveis sies det aldri at Gud stod bak det som skjer, men når vi etterpå ser tilbake på hendelsene, virker det ganske åpenbart. I våre liv kan Mordekais spørsmål i 4:14 være nyttig å stille seg i ulike situasjoner: «Hvem vet om dette bare er tilfeldig?»

https://youtu.be/AXSc_vDBPzE

Ester (del 1): Gud usynlig til stede (intro)

Handlingen i Esters bok finner sted i Persia etter eksilet, trolig i årene 483-473 f.Kr. under kong Xerxes. Det er en godt skrevet og underholdende fortelling om hvordan Ester bruker sin posisjon til å redde alle jøder i hele Perserriket, slik at Guds plan om å sende Jesus kunne gå videre. Boka er også kjent for at Gud ikke nevnes, men dette ser ut til å være et virkemiddel for å vise hvordan Gud er usynlig til stede i det som skjer.

1 Korinterbrev (del 11): Hvorfor Jesu oppstandelse avgjør alt (kap 15-16)

Noen av korinterne hadde også en verdslig forståelse av virkeligheten og enten ikke trodde på de dødes oppstandelse i det hele tatt, eller de trodde den allerede hadde skjedd åndelig. Paulus bruker hele kapittel 15 på å snakke om oppstandelsen: Hele den kristne tro står og faller på at Jesus stod fysisk opp fra døden, og Jesu oppstandelse peker fram på de dødes oppstandelse. Til slutt avslutter og oppsummerer han brevet i kapittel 16.

1 Korinterbrev (del 10): Heller profeti enn tungetale uten tydning (kap 14)

Etter «innledningen» i kap 12 og fokuset på kjærlighet i kap 13, skriver Paulus nå om profeti vs. tungetale. Hvis tungetalen ikke tydes så andre kan forstå, skal den ikke brukes i menigheten. Den profetiske gaven derimot, oppbygger andre fordi budskapet formidles på et forståelig språk, og skal derfor få mer plass. Han snakker også om hva slags effekt disse to gavene har på utenforstående som kommer inn. Han avslutter kap 12-14 med et avsnitt om retningslinjer for menighetens samlinger, hvor vi også kommer til de kjente versene om at kvinnene skal tie.

1 Korinterbrev (del 9): Nådegavenes hensikt og kjærlighetens viktighet (kap 12-13)

Kap 12-14 er en ny «sandwich» hvor temaet er egoistisk bruk av nådegaver. I kap 12 ramser Paulus opp en del nådegaver og forklarer generelt hvordan de er ment for å bygge opp fellesskapet. I kap 13 viser han at kjærlighet er viktigere enn nådegaver, og han oppfordrer (implisitt) til at nådegavene skal brukes i kjærlighet.

1 Korinterbrev (del 8): Hodeplagg og nattverdsligheter (kap 11)

Neste del går over kap 11-14 og handler om menighetens samlinger. Paulus har også noe å utsette på dette, men han begynner med å forklare praksisen de har med hodeplagg i menighetssamlingene — noe de faktisk ser ut til å ha holdt seg til. Men i siste del av kapittel 11 handler det om nattverd, og her er menigheten virkelig på jordet.

1 Korinterbrev (del 7): Egoisme og verdslig syn på frihet (forts.) (kap 9-10)

I kapittel 9 belyser Paulus temaet fra en annen vinkel og snakker om rettigheter han har oppgitt for evangeliets skyld, for å få korinterne til å innse at de må oppgi retten til å spise offerkjøtt for evangeliets skyld. I kapittel 10 bruker han mange advarende eksempler fra ørkengenerasjonen i 2. og 4. Mosebok, før han går tilbake til å snakke konkret om offerkjøttet igjen. Her gir han retningslinjer for når og hvor man må være forsiktig med å spise dette kjøttet. En anvendelse av dette spørsmålet er f.eks. om det er greit med yoga i kirka.

1 Korinterbrev (del 6): Egoisme og verdslig syn på frihet (kap 8)

I kap 8-10 svarer Paulus på spørsmålet om «kjøtt som har vært ofret til avgudene», som korinterne lurer på om er greit å spise. I kapittel 8 sier han at de med «sterk» samvittighet (de som har skjønt at dette kjøttet bare er kjøtt fordi avgudene ikke finnes) må ta hensyn til dem som med «svak» samvittighet ikke synes det er greit. Det handler altså ikke bare å gjøre hva man vil selv om man er fri til det.

1 Korinterbrev (del 5): Ekteskap, skilsmisse og singelliv (kap 7)

I dette kapittelet snakker Paulus til mange forskjellige grupper: Til de gifte, til de ugifte, til enkene, til de som er gift med en ikke-troende, og til de forlovede. Han gir forskjellige råd til disse ut fra hva Jesus snakket om, og han kommer også med en anvendelse av Jesu ord på en situasjon som Jesus ikke snakket om. Dermed kommer han med en bibelsk gyldig grunn til skilsmisse i tillegg til utroskap/hor som Jesus selv nevnte. Vi tar derfor her en liten oppsummering av ulike syn på skilsmisse og gjengifte. I denne sammenhengen kommer Paulus også med et generelt råd: Alle skal forbli som de var da de kom til tro – og være der for Gud.

1 Korinterbrev (del 4): Sjokkerende seksuell umoral og for lite dømming (kap 5-6)

Korinternes verdslige syn på seksualitet sjokkerer Paulus, men også at menigheten lar det passere. Dette leder oss til temaet «kirkedisiplin». De går også til rettssak mot hverandre for filleting, og Paulus forklarer at de burde kunne klare både å lide urett og også ordne opp innad i menigheten. Han gir også her et godt argument mot sex utenfor ekteskapet som ofte overses. Alt dette henger sammen med at Paulus tenker veldig kollektivt om menigheten, noe som er en utfordring for oss vestlige.

1 Korinterbrev (del 3): Splittelser og verdslig visdom forts. (kap 2-4)

Kapittel 2 leder oss til kristent trosforsvar og ulike syn på hvor mye «verdslig visdom» som bør brukes i dette. I kapittel 3 snakker Paulus om menigheten som Guds åker (og hvor viktig det er å huske på at all vekst kommer fra Gud), og Guds bygning (og hvor viktig det er å huske på å bygge riktig på fundamentet). Vi ender opp med noen grunnleggende prinsipper fra John Stott om kristent lederskap ut fra kap 4.

1 Korinterbrev (del 2): Splittelser og verdslig visdom (kap 1)

Paulus åpner brevet med en takkebønn hvor vi også får glimt av hva brevet kommer til å handle om. Resten av kapittelet handler mest om at evangeliet oppfattes som dårskap av hedninger og er en snublestein for jøder. Korinterne kan ikke være så opptatt av verdslig visdom når evangeliet fremstår som det motsatte.

Eskatologi (del 2): Jesu gjenkomst, Israel og en 3. verdenskrig?

Hva med tegnene på Jesu gjenkomst? Vi kikker kort på hvordan ulike endetidssyn ser for seg hendelsene i forbindelse med Jesu gjenkomst, før vi prøver vi oss på et sammendrag av hva NT sier om dette. Så tar vi en tur tilbake til GT-profetene for å se hva de sier om hvilken rolle Israel eventuelt spiller i hendelsene før Jesu gjenkomst, og om en 3. verdenskrig er noe vi skal forvente før dette skjer.

Eskatologi (del 1): Den jødiske todelingen og konseptet «endetiden»

Eskatologi (endetidsteologi) kan være både vanskelig å forstå og vanskelig å diskutere, og det er mange ulike tolkninger og tradisjoner på hva som skal skje før Jesus kommer igjen. Vi begynner i GT og ser på hva «Herrens dag» skulle innebære og hvilke hendelser som skulle skje når Messias kom. Med dette som utgangspunkt, hvordan vil det da se ut når Messias skulle vise seg å komme to ganger? Og hva sier dette oss om «endetiden»? (Del 1 av 2)

Johannes’ åpenbaring (del 9): En ny himmel og en ny jord (kap 21-22)

Disse to kapitlene gir oss et glimt av framtiden sammen med Gud på den nye jord. Men det brukes fortsatt bilder, så hvordan skal vi forstå at Det nye Jerusalem er en kube? Livets elv fra Esek 47 og mye annet fra profetene dukker også opp igjen, og boka avsluttes med at Ånden og bruden (menigheten) ber om at Jesus må komme. Hvis vi har forstått boka riktig, blir dette noe vi også vil rope.

Johannes’ åpenbaring (del 8): Jesu gjenkomst og dom (19:11 – 20:15)

Jesus kommer endelig igjen (for tredje gang i denne boka, men tydeligere enn noen gang), og dommen fortsetter med dyrene og Satan. Til slutt gjøres det også ende på Døden og Dødsriket. Vi snakker spesielt om hvordan Tusenårsriket, som bare nevnes her i Bibelen, kan forstås.

Johannes’ åpenbaring (del 6): Mellomspill om dyr, merker og segl (kap 12-14)

3. runde begynner med enda et «mellomspill», som denne gangen går over tre kapitler og gir både et flashback og et flashforward: En drage kastes ned fra himmelen, en kvinne føder en sønn, og dette fører til at kvinnen jages av dragen. Så dukker det opp to dyr, hvor det siste får folk til å tilbe det første, og det beryktede «dyrets merke» nevnes. Deretter får vi et nytt glimt av de 144000, før dommen skjer.

Johannes’ åpenbaring (del 4): Guds tronrom og de 7 seglene (kap 4-7)

I kap 4 løftes Johannes opp til himmelen og ser Guds tronrom. I kap 5 begynner runde 1. hvor bokrullen med de 7 segl skal åpnes, og den eneste som er verdig til å gjøre det er Løven av Juda – som viser seg å være et slaktet lam. Seglene viser at fram til enden vil det være seier, krig, sult, død og martyrene vil lengte etter at Gud skal gripe inn. Så kommer dommen, med en påfølgende stillhet (8:1).

Johannes’ åpenbaring (del 2): Fortsatt intro…

En så spesiell bok må ha et par episoder med introduksjon. Vi går videre til å snakke om når den ble skrevet og hva som var den historiske situasjonen på den tiden, og til slutt kommer det en rask oversikt over hvordan boka er strukturert.

Johannes’ åpenbaring (del 1): Hold ut! Jesus vinner! (Intro)

Johannes’ åpenbaring er en storslagen slutt på Bibelen og peker framover til fullførelsen av Guds frelsesplan, men den er vanskelig å forstå. Dette skyldes nok mest av alt sjangeren «apokalypse», som er fullstendig ukjent for oss. Men når vi setter oss inn i dette og bokas setting, blir den en oppmuntring til å holde fast på troen uansett hva slags motgang vi møter, fordi Lammet har seiret.

Del 1 tar for seg innledningsstoff som forfatterspørsmålet og hva slags sjanger vi har med å gjøre.

Sakarja (del 6): Jerusalem beleires og Guds rike kommer (kap 12-14)

Kap 12-14 er ikke noe særlig lettere enn de forrige. I kap 12-13 angriper folkeslagene Jerusalem, men Gud beskytter dem. De innser at de har drept Gud selv, men blir renset for sin synd og urenhet. Her også er det noen glimt av Jesus, så kanskje kan vi bare forstå dette som en beskrivelse av Jesu 1. komme. Jesu gjenkomst skjer i kap 14, hvor Guds rike kommer, dommen skjer, og Gud skal være konge over hele jorden (14:9). Boka ender med at alt er blitt hellig.

Sakarja (del 5): Falsk faste, kongen kommer og dårlige gjetere (kap 7-11)

Kap 7-8 er et budskap Sakarja kommer med som respons på et spørsmål om man fortsatt skal faste for tempelets fall. Kap 9-11 er veldig vanskelige, men det kan se ut til at de beskriver en konge som kommer til Jerusalem på en eselfole og at Sakarja dramatiserer deler av Israels historie.

Sakarja (del 3): Nattvisjon 1-4 (1:7 – 3:10)

Sakarja får se 8 syn i løpet av samme natt, og disse har en struktur som leder oss til å se at visjon 4 og 5 er det sentrale, og de handler også om Messias. Denne episoden tar for seg de fire første og avslutter med øverstepresten Josva som tydelig peker fram på Jesus.

Sakarja (del 1): Fortsett å bygge så skal Messias komme (intro)

Sakarja overlapper så vidt med Haggai i 520 f.Kr. og snakker også om samme tema som Haggai: Bygg ferdig templet, så vil det føre til at Messias kommer. Men mens Haggai hadde mest fokus på selve byggingen, har Sakarja mer fokus på folkets omvendelse. I denne korte introen ser vi på bokas hovedbudskap, hvor vi er i Israels historie og en struktur av boka. 

Dåp og nattverd

En noe oppstykket og veldig redigert episode, men som forhåpentligvis fortsatt kan være mulig å følge. Vi ser først på hva Bibelen sier om dåp, før vi ser på bibelske og historiske argumenter for både troendes dåp og barnedåp. I det siste kvarteret handler det om hva Bibelen sier om nattverd, og hva katolikker, lutheranere og andre protestanter mener skjer i nattverden. Vi prøver oss også på en forsiktig konklusjon på begge deler.

Esekiel (del 8): Guds herlighet fyller et nytt tempel og skaperverket gjenopprettes (kap 40-48)

Esekiels 2. tempelvisjon strekker seg over 9 kapitler og får derfor ganske stor plass. Egentlig er dette klimakset i hele boka. Hva er poenget med denne visjonen? Og hvordan kan vi oppsummere hele boka til slutt?

Esekiel (del 6): Dårlige gjetere avsettes, døde bein blir levende og Israel forenes (kap 33-37)

Nå har vi kommet til bokas vendepunkt. Tempelet er blitt ødelagt, Esekiel er ikke stum lenger, og Gud gir fra nå av ord om håp for framtiden etter denne katastrofen. De dårlige lederne skal avsettes og erstattes av Messias, landet skal fornyes og folket skal få Guds Ånd. Kap 37 er kanskje det mest kjente i boka og beskriver hvordan Israel skal gjenoppstå som nasjon og komme tilbake til landet. Denne delen avsluttes med at nord- og sørriket igjen skal forenes til ett rike under Messias.

Esekiel (del 5): Svik, skadefryd og Satan (kap 25-32)

I del 2 av boka finner vi en samling domsord mot nasjonene rundt Israel, og de dømmes for hvordan de har behandlet Jerusalem og Israel generelt. Dette gjør det tydelig at Gud handler i verden på vegne av sitt folk og sin plan. Vi snakker også litt om kap 28 handler om Satan, siden det ofte blir brukt på den måten.

Esekiel (del 4): Avguder i hjertet og nye versjoner av Israels historie (kap 12-24)

Disse kapitlene tar for seg Israels åndelige utroskap mot Gud, og Israels historie fremstilles i et nytt lys tre ganger for å vise dette poenget. Heldigvis er Gud nådig, men det er for hans navns skyld at han vil få dem ut av eksilet. Folket må innrømme og ta personlig ansvar for sin utroskap mot Gud.

Esekiel (del 3): Gateteater, Gud flytter ut og vår omvendelse (kap 4-11)

Esekiel er kjent for hvordan Gud ber ham dramatisere budskapet, og i over et år utfører han fire tegn som varsler Jerusalems ødeleggelse. I kap 8-11 får han den første tempelvisjonen, hvor han får se hvorfor Gud har forlatt tempelet i Jerusalem og kommet til Babylon i stedet.

Esekiel (del 2): Guds mobile trone, Esekiels kall og vår misjon (kap 1-3)

Boka åpner med en visjon av Gud som kommer til Babylon. Hvorfor Gud er i Babylon og ikke i Jerusalem får Esekiel svar på senere. Når Esekiel skjønner at det er Guds herlighet han ser, kaster han seg til jorden. Men Guds Ånd reiser ham opp igjen, kaller ham til profet og sender ham til et trassig folk.

Bibelens samlivsetikk (del 2): «Homofili-spørsmålet»

Det er selvfølgelig en fare med å bli for ensidig i en kort episode som denne om dette kontroversielle temaet. I del 2 ser vi på hva Bibelen sier om dette, og igjen er det det «tradisjonelle» synet som settes frem. Men vi slipper i denne sammenhengen også til noen stemmer som ofte ikke høres i denne debatten. Videoene kan du se på https://youtube.com/watch?v=tk4gqp4qTk8 (13:35-18:20, 51:00 -55:03) og https://vimeo.com/79288475.

Presentasjonen kan du som vanlig hente på nettsiden: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Bibelens_samlivsetikk.pdf

Bibelens samlivsetikk (del 1): Ekteskapet

En oppdatert versjon av en tidligere episode, nå i to deler. Mye mer kunne vært sagt om dette temaet, så vi får begrense oss til å presentere det tradisjonelle synet på kristen samlivsetikk. I denne første delen ser vi på hva Bibelen sier om ekteskapet og hvordan det alltid er rammen for menneskelig seksualitet.

Guds ledelse og våre valg

Hva er Guds plan for livet mitt, og hvordan kan jeg finne ut hva den er? Dette store spørsmålet kan være vanskelig, og frustrende – spesielt hvis Gud ikke ser ut til å si noe. Og hvordan leder Gud oss egentlig? I denne episoden ser vi på hva Bibelen sier om dette temaet.

Daniel (del 1): Gud styrer verdenshistorien for å opprette sitt evige rike (intro)

Daniel er kjent fra søndagsskolen, men kap 7-12 er relativt ukjent for mange. For å forstå boka, og spesielt den siste halvdelen, er det nødvendig med en skikkelig intro hvor vi ser på hovedtemaer, oldtidshistorie og struktur.

Jesaja (del 9): Hvordan leve ut Guds vilje (kap 56-66)

I denne siste delen har «Herrens tjener» plutselig blitt til «Herrens tjenere», som et resultat av frelsen i forrige del. Vi tar en liten stopp ved fasten i kap 58, før boka ender med det storslagne bildet av en ny himmel og en ny jord.

https://youtu.be/eUvBoh_tG1U

Jesaja (del 8): Herrens tjener fullfører Guds plan (kap 49-55)

I denne delen finner vi de tre andre «tjenersangene». I kap 49 skal Herrens tjener være et lys for folkeslagene, i kap 50 en lydig disippel. I kap 52 beskrives «evangeliet» som de gode nyhetene om at Gud er konge. Så kommer den veldig interessante fjerde tjenersangen om Herrens lidende tjener i kap 53 som sørger for Herrens frelse. I kap 54-55 jubles det over at frelsen har kommet, en ny pakt har blitt opprettet og nyskapelsen skjer.

https://youtu.be/WlJbtwO7tRc

Jesaja (del 7): Gud har fortsatt kontrollen og gir håp (kap 40-48)

Kap 40 åpner med trøst og et løfte om at eksilet skal ta slutt. I kap 41-47 kommer det en del hvor Gud settes opp mot de latterlige avgudene som mennesker lager selv. I kap 48 sier Jesaja at Gud nå skal gjøre noe nytt. Vi ser også på den første «tjenersangen» som kommer i kap 42.

https://youtu.be/RUHLR9O__e8

Jesaja (del 6): Hiskia stoler på Gud (2. test) (kap 36-39)

Ahas og Hiskia settes opp som kontraster. Ahas satte sin lit til Assyria og ikke til Gud i kap 7, mens Hiskia gjør det motsatte her. Jerusalem blir dermed spart på mirakuløst vis. Vi ser også på mulige grunner til at disse kapitlene ikke er kronologiske, før vi tar en liten oppsummering av kap 1-39.

https://youtu.be/bQ1DPlv_y94

Jesaja (del 5): Ikke stol på Egypt (kap 28-35)

Kap 28-33 fokuserer på at Israels ledere ønsker å inngå en allianse med Egypt for å få beskyttelse mot Assyria. Jesaja sier (igjen) at løsningen er å omvende seg og stole på Gud, ikke på Egypt. Kap 34-35 ser ut til å fungere som en oppsummering og konklusjon: Å stole på denne verden er å velge ødeleggelse (kap 34) — å stole på Gud er å velge velsignelse (kap 35).

https://youtu.be/-es3svZrdQc

Jesaja (del 4): Dom og håp for nasjonene (kap 13-27)

Denne delen av boka består av domsord mot de andre nasjonene, og Jesaja tar dem for seg én etter én. Kap 13 handler om Babylon, så hvordan har noen vers der blitt tolket som at de omhandler Satans fall? I kap 24-27 oppsummeres alt i at hele verden skal dømmes. Ondskapen skal gjøres slutt på, og det skal bli fred for Guds folk.

https://youtu.be/mIywdGgBtUQ

Jesaja (del 3): Ahas stoler på Assyria og ikke på Gud (1. test) (kap 7-12)

Hva er «Immanuel-profetiens» opprinnelige kontekst, og hva har den med Jesus å gjøre? I disse kapitlene fortsetter Jesaja å advare mot å sette sin lit til politiske allianser med andre nasjoner, før han kommer med et tydelig løfte om Messias i kap 11.

https://youtu.be/EirYXC71r2w

Jesaja (del 2): Introduksjon av problemet og kortversjonen av løsningen (kap 1-6)

Kapittel 1 fungerer som en åpning av hele boka og gir oss smakebiter på temaene som følger. Så får vi i kapittel 2 et glimt av målet: At folkeslagene strømmer til Herrens tempelberg. Deretter viser Jesaja mer av problemet i kap 3-5. I kapittel 6 får vi lese om hans visjon av Guds trone og hans kallelse som profet. Og det ser ikke ut til at det er tilfeldig at den er plassert akkurat her og ikke helt først i boka.

https://youtu.be/O4FJ4m82u2k

Jesaja (del 1): Stol på Gud og bli hans tjenere (intro)

Jesaja er den gammeltestamentlige boka som er mest sitert eller henvist til i NT med ca 600 ulike forekomster, bl.a. mange kjente messianske profetier. Jesus brukte den også veldig mye, og den har blitt kalt “det femte evangeliet”.

Amos (del 5): 5 visjoner og konfrontasjon med myndighetene (7:1–9:10)

I denne delen kommer Amos med 5 visjoner hvor han advarer mot Assyrias angrep i 722 f.Kr. Mellom syn 3 og 4 kommer et slags mellomspill hvor myndighetene ber ham om å dra hjem, siden de oppfatter budskapet hans som en del av en politisk sammensvergelse og ikke som ord fra Gud.

https://youtu.be/zlXOGRcQP3I

Amos (del 4): 3 ord og 2 ve (kap 3-6)

I de neste fire kapitlene kommer Amos først med 3 ord (budskap): Til israelittene, til basankyrne på Samarias fjell og til Israels hus. Deretter kommer to ve-rop; til de som lengter etter Herrens dag, og til de sorgløse og trygge. Alt handler fortsatt om at Israel behandler de fattige dårlig, men tror at Gud er på deres side siden de føler seg velsignet.

https://youtu.be/3snUkczrehI

Amos (del 3): Løgner i Juda og korrupsjon i Israel (kap 2)

Etter en runde mot naboene, kommer Amos til Juda og til slutt Israel. Og lista til Israel er lang: Korrupsjon, undertrykking av fattige, seksuell umoral, utakknemlighet overfor Gud, og ingen respekt for nasireere eller profeter. Vi tar en liten prat om korrupsjon på slutten av episoden.

https://youtu.be/KdYycZ7QbHE

Amos (del 2): Domsord mot Israels naboer (kap 1)

Før han kommer til Israel, kommer Amos med domsord mot nabofolkene rundt. De dømmes ikke ut fra Moseloven, som de jo ikke hadde, men ut fra «grunnleggende menneskerettigheter» som alle mennesker har siden vi alle er skapt i Guds bilde.

https://youtu.be/sDmSB3Jpimo

Amos (del 1): Gud brøler mot sosial urettferdighet (intro)

Amos var egentlig en bonde, men han sendes som profet for å brøle mot Israels dårlige behandling av fattige. Hans budskap viser tydelig at Gud bryr seg om sosial urettferdighet. I denne introen ser vi på hvor i Israels historie vi befinner oss for å forstå budskapet bedre. Gjennomgangen av boka fungerer også som en intro til profetene generelt, med hjelp til å forstå dem bedre.

1-2 Samuel (del 8): Konsekvenser, epilog og oppsummering (2. Sam 13-24)

I kap 13-19 er David igjen ute i ødemarken som en konsekvens av kap 11-12, før han igjen kommer tilbake til tronen. Kap 21-24 er tidligere episoder fra Davids liv som kommer som en epilog til slutt, og her ser vi nærmere på kap 21 og 22. Strukturen på denne epilogen ser ut til å ville si oss noe om hva som gjorde David til «en mann etter Guds hjerte».

https://youtu.be/dD0SXIYCTIw

1-2 Samuel (del 7): Det tragiske vendepunktet (2. Sam 11-12)

Episoden med Batseba i kap 11-12 er det store vendepunktet i Davids liv som konge. I denne sammenhengen ser vi litt på ære/skam-kultur og at vi kanskje ikke alltid har lest denne historien riktig i vår vestlige kultur. Men hvordan kunne David finne på å gjøre dette? Og hva sier dette oss?

https://youtu.be/Wyieg4ke7T4

1-2 Samuel (del 6): Hva kan vi lære av Davids suksess? (1. Sam 31 – 2. Sam 10)

Vi begynner med en oppsummering av Saul og ser på de ulike beretningene om hvordan han døde. Deretter ordner ting seg raskt for David, og i 2. Samuel 5 er han konge over hele Israel. Han henter da paktkisten til Jerusalem og vil bygge et hus for Gud – som overraskende svarer at han i stedet vil bygge Davids hus (dynasti) og lover at hans kongerike skal bestå til evig tid. Til slutt bruker vi litt tid på å se på Davids suksess og hva vi kan lære av det.

https://youtu.be/BJ6_nBkf5Bs

1-2 Samuel (del 5): Hvor går du når livet er tungt? (1. Sam 28-30)

I disse kapitlene befinner Saul og David seg i en dyp krise, samtidig men på hvert sitt sted. Forfatteren setter kronologien til side for å få tydeligere fram at dette skjer samtidig, og for at vi skal se hvor forskjellig de reagerer.

https://youtu.be/MB8t1lpusiE

1-2 Samuel (del 2): Israel under Samuel – og å ville være som alle andre (1. Sam 1-8)

Samuel blir født, blir dedikert til Gud og blir en stor kontrast til prestene på den tiden. I kapittel 8 ber folket om en konge fordi de vil være som alle andre. Gud kaller det et frafall siden de ikke stoler på ham som sin konge, men går overraskende med på det.

https://youtu.be/pZXfwOK9Yno

1-2 Samuel (del 1): Godt og dårlig lederskap (intro)

1-2 Samuelsbok er en bok om godt og dårlig lederskap, som vi får se gjennom David og Saul. Boka ønsker å vise hva som er viktig for Israels konge å huske på, og at han alltid må etterligne David. Vi ser også på forfatter, datering, struktur og filisterne.

https://youtu.be/Zv57naIwIHo

Josva (del 3): Akan, sola og fordeling av landet (kap 7-24)

Israel klarer ikke å ta neste by, Ai, før Akans synd er gjort opp. Vi ser på ulike tolkninger av versene om at sola og månen stod stille slik at Israel skulle klare å ta sørlige Kanaan, før hele landet er underlagt Israel når vi kommer halvveis i boka. Kap 13-21 beskriver hvordan det ble fordelt, og kap 22-24 inneholder Josvas siste tale og en paktsfornyelse.

https://youtu.be/2PBcg0dsYrY

Josva (del 2): Rahab, Jordan og Jeriko (kap 2-6)

Noe av det første som skjer i boka, er at Rahab, en prostituert kanaaneer, kommer til tro på Israels Gud siden hun skjønner at han er himmelen og jordens Gud. Deretter krysser Israel over Jordan og gjentar Sivsjøunderet. Josva møter føreren for Herrens hær før de inntar Jeriko ved å blåse i basuner.

https://youtu.be/iufkI7Kd2Xo

Josva (del 1): Landløftet oppfylles (intro)

Historien fra Mosebøkene fortsetter, og landløftet til Abraham i 1. Mos 12:1-3 oppfylles. Planen er fortsatt velsignelse til alle folkeslag (1. Mos 12:3). I denne episoden ser vi på hvilke temaer som kommer fram av åpningen i 1:1-9, hvordan boka er strukturert, og hva vi vet om Josva fram til nå. Det er nyttig å ha hørt gjennom «Krigene i GT» først.

https://youtu.be/gLSCM7tqA60

4. Mosebok (del 4): Dødsstraff, mer klaging og nytt håp (kap 20-36)

Vi stopper først litt opp og prøver å forstå hvordan Gud kunne ta livet av så mange i GT. Så kommer klage nr. 7 (som koster Moses inngangen til landet) og nr. 8 (som er det tydeligste frampeket på Jesus). Spåmannen Bileam blir leid inn for å forbanne folket, men klarer det ikke. Den andre generasjonen gir håp for fremtiden.

https://youtu.be/es5UCwDYHQc

4. Mosebok (del 3): Klaging og opprør (kap 11-19)

Stort sett hver gang folket klager, ser vi det samme mønsteret: Herrens vrede blir tent, Moses går i forbønn for folket, og straffen opphører. Vi ser også at det er greit for Moses å klage til Gud, men ikke for folket. Hvorfor? I kap 13-14 kommer vi til det store vendepunktet i historien hvor folket røper at de ikke har tillit til at Gud kan gi dem landet, og de vil heller dø i ørkenen.

https://youtu.be/aAuTpEAMI58

4. Mosebok (del 2): Organisering, renselse og velsignelse (kap 1-10)

Hvorfor har ikke forfatteren skrevet om disse hendelsene i kronologisk rekkefølge, og hvordan fungerte sjalusiloven i kap 5? Vi ser også litt på velsignelsen som er hentet her fra 4. Mosebok kap 6.

https://youtu.be/IHEr5ghdsWE

4. Mosebok (del 1): Ørkenvandring i 40 år (intro)

4. Mosebok handler om Israels vandring i ørkenen som etter hvert blir til 40 år. Vi leser om den generasjonen som kom ut av Egypt og hvordan de aldri får tillit til (tro på) Gud, og de får derfor ikke komme inn i landet. Den neste generasjonen, som har vokst opp i ørkenen, viser seg å være ganske annerledes enn sine foreldre og blir de som får komme inn. Hendelser fra 4. Mosebok brukes som advarende eksempler i Det nye testamente. Denne ørkenvandringen brukes også i NT som et bilde på vår vandring fra vi kom til tro til vi når fram til den endelige frelsen.

https://youtu.be/bR7JprYNd2Q

3. Mosebok (del 4): Hellighet i hverdagen (kap 17-27)

Litt om Molok i kap 18 før vi ser på mange eksempler på hellighet i hverdagen i kap 19. Vi kategoriserer også de ulike lovene for å forstå mer av hvorfor de gis, før vi oppsummerer med hva 3. Mosebok betyr for oss som lever i den nye pakt.

https://youtu.be/WEByXXxJOR8

3. Mosebok (del 3): Den store forsoningsdagen (kap 16)

Den store forsoningsdagen er sentrum i boka, både i struktur og teologisk. Det var den eneste dagen i året av øverstepresten kunne gå inn i det aller helligste, helt fram til Guds nærvær, og gjøre soning. Vi kikker også litt på Hebreerbrevet siden det trekkes linjer herfra til Jesus.

https://youtu.be/dWj9f_BdDJg

2. Mosebok (del 4): Sinai, lov og helligdom (kap 19-40)

Hebreerne har endelig kommet seg fram til Sinaifjellet hvor Gud sa at Moses skulle bringe dem. Gud åpenbarer seg og begynner å gi dem sin lov. Etter De ti bud kommer noen lover om slaveri, så det ser vi litt på (men mer i PDFen). Gud har overraskende nok lyst til å bo sammen med dette vrange folket og gir instruksjoner om hvordan de skal bygge en bolig for ham. Alt holder på å gå i vasken når folket i stedet lager seg en gullkalv. Men det ordner seg, bl.a. fordi Moses går i forbønn for folket og ser ut til å «overtale» Gud (mer om dette på nettsiden), og de bygger telthelligdommen helt etter instruksjonene. Men boka slutter med et problem: Ikke engang Moses kan gå inn i teltet etter at Gud har tatt bolig der…

2 . Mosebok (del 1): Intro, Moses blir kalt og vender tilbake til Egypt (kap 1-6)

Vi starter med en rask innledning, hvor spørsmålet om datering hoppes over. Dette finner du i PDFen på hjemmesiden. Vi ser på motvillige Moses og kommer med forslag til hva som skjer i 4:24-26. Til slutter stopper vi opp ved den overraskende vendingen når ting faktisk blir verre i stedet for bedre i kap 5.